Handreiking passend onderwijs en bestuursformatieplan schoolbestuur

Schoolbesturen ontvangen gelden van het samenwerkingsverband. Hoe hoog dat budget is en waar het schoolbestuur dat voor in moet zetten, staat in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsplan is ontwikkeld door het bestuur van het samenwerkingsverband. Het bevat onderwijskundig beleid dat uitgevoerd wordt op scholen. Daarbij is een toetsingscriterium ‘komt het geld op de plaats waar het moet zijn?’ Het geld is bedoeld voor extra ondersteuning van de kinderen op de scholen. De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft instemmingsrecht op het vaststellen en wijzigen van het ondersteuningsplan.

Schoolbesturen maken binnen de kaders van het ondersteuningsplan eigen (bovenschools) beleid voor onderwijs, zorg en extra ondersteuning. In de scholen wordt de extra ondersteuning aan leerlingen vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat wat een school doet voor kinderen met een extra ondersteuningsvraag. Schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid voor de inzet van personeel en de formatie in de scholen en/of eventueel voor een eigen expertisecentrum (bovenschools beleid). Naast de verkregen extra middelen vanuit het samenwerkingsverband kan een schoolbestuur eigen geld en personeel inzetten ten behoeve van leerlingen met een beperking en een extra ondersteuningsvraag. Dit alles wordt vastgelegd in het bestuursformatieplan.

De (G)MR en/of geledingen van de (G)MR hebben op deze verschillende onderdelen instemmings- dan wel adviesrecht. 

Deze handreiking geeft aan hoe het beleid van het samenwerkingsverband doorwerkt op het beleid van het schoolbestuur en kan een (P)(G)MR stap voor stap de ondersteuningsgelden en de bijbehorende formatie volgen.

Bestand downloaden