Ook Auris heeft nieuwe MR

6 oktober 2015

Per 1 augustus 2015 zijn de scholen voor cluster 2 onderwijs (voor dove -, slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis) opgegaan in vier instellingen. Dat betekende ook een nieuwe medezeggenschapsstructuur.

Voorheen kende iedere school een eigen MR met voor de hele organisatie een GMR. Doordat de scholen onderdeel zijn geworden van een instelling is er per instelling nu een MR gekomen. Die komt eigenlijk op de plaats van de GMR. Onder de MR kan verder gekozen worden voor deelraden. De ene instelling heeft gekozen voor een deelraad per school. De andere voor een deelraad per regio. Dat is afhankelijk van de managementstructuur van de instelling waarbij het uitgangspunt is dat medezeggenschap de zeggenschap volgt.

Vanuit het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs zijn een aantal instellingen bij deze omvorming begeleid. Een aantal  instellingen kon dit voor 1 augustus afronden. Bij Auris kon dit vanwege de fusie met een aantal scholen niet en is de verkiezing van de MR gestart na 1 augustus. Auris kent een MR en per regio een deelraad. Iedere school heeft nog een locatieraad. Met veel zorg en aandacht voor de communicatie is de nieuwe medezeggenschapsstructuur uitgelegd en zijn kandidaten geworven. Zo is er een infografic gemaakt en konden de kandidaten zich presenteren op de website en intranet. Voor de MR waren verkiezingen nodig die digitaal hebben plaats gevonden. Op 24 september waren de verkiezingen afgerond en zijn de nieuwe MR-leden en deelraadsleden benoemd.

Een bijzondere situatie nemen ouders van leerlingen met een licht of medium arrangement in. Deze leerlingen zitten op een reguliere school met ondersteuning van de instelling cluster 2. Om deze ouders ook mee te kunnen laten praten over het beleid van de instelling is er in de Tweede Kamer in 2014 hierover een hierover aangenomen. De Wms maakt lidmaatschap van deze ouders (en leerlingen) nog niet mogelijk omdat ze niet vallen onder definitie ouders/leerlingen. De kinderen zijn niet ingeschreven op een school van de instelling. Bij Auris heeft men er voor gekozen om, vooruitlopend op een eventuele aanpassing van de Wms, kwaliteitszetels aan de MR toe te voegen. De MR van Auris heeft twee kwaliteitszetels en de deelraden ieder één. Daarmee kunnen deze ouders wel meepraten in de MR maar hebben ze geen stemrecht. Ook de ouders voor deze kwaliteitszetels zijn op 24 september benoemd.

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs wenst de nieuwe MR-leden en deelraadsleden van Auris veel succes en een goede medezeggenschapstijd.

Terug naar overzicht