Activiteiten van Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs ondergebracht bij project Versterking Medezeggenschap

7 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 gaat het project Versterking medezeggenschap met een aantal activiteiten door. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het project slechts anderhalf jaar zou duren. Het ministerie van OCW heeft echter aangegeven nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden. Deze ondersteuning en de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen per 1 augustus 2016 betekenen dat het de bewindslieden menens is met medezeggenschap in het onderwijs. Het project Versterking medezeggenschap gaat per 1 januari 2016 samen met het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs dat per 31 december 2015 is ophouden te bestaan.

De initiatiefnemers van Versterking medezeggenschap, de ouder- en onderwijsorganisaties, zijn met het ministerie overeengekomen een aantal activiteiten vorm te blijven geven. Zo is het in het nieuwe jaar weer mogelijk aanvragen te doen voor een Quickstart Medezeggenschap, een training voor medezeggenschapsraad en bestuurder, of een korte cursus of workshop waarin een specifieke vraag wordt behandeld. Ook kan begeleiding of advies worden aangevraagd, waarbij zowel de medezeggenschapsraad als de bestuurder kan worden geholpen. Het aantal trajecten is beperkt, dus het is zaak er snel bij te zijn. Het aanmeldingsformulier is weer te downloaden per 1 januari 2016 op www.infowms.nl en op www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl. De criteria voor deelname worden later bekendgemaakt.

Centraal punt

De komende drie jaar fungeert het project Versterking medezeggenschap als centraal punt waar leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden en  bestuurders terecht kunnen voor algemene vragen over medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs en specifiek over medezeggenschap en passend onderwijs. Zij krijgen afhankelijk van de vraag direct antwoord, een bezoek van een expert, begeleiding/advies of worden  doorverwezen naar één van de sectororganisaties.

Positie MR ook wettelijk versterkt

De Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen gaat naar alle verwachting per 1 augustus 2016 in en betekent een directe versterking van de positie van de medezeggenschapsraad. In het wetsvoorstel staat dat de raad adviesrecht krijgt bij de vaststelling van het profiel van de bestuurder en bij zijn/haar benoeming en ontslag. Ook is erin opgenomen dat de toezichthouder minimaal tweemaal per jaar moet overleggen met de medezeggenschapsraad om goed geïnformeerd te worden over de gang van zaken binnen de school(organisatie). De raad krijgt bovendien voortaan rechtstreeks alle redelijkerwijs noodzakelijke kosten voor zijn taken vergoed en is daarvoor dus niet meer afhankelijk van een faciliteitenregeling die het bevoegd gezag hiervoor nu nog moet treffen. Tot slot regelt de nieuwe wet dat bestuurder en medezeggenschapsraad bij één (laagdrempelig) loket terechtkunnen voor geschillenbeslechting: de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. Deze commissie krijgt ook de bevoegdheid een dwangsom te verbinden aan haar uitspraken.

Project Versterking medezeggenschap

Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Na de evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) bleek dat er op een aantal punten verbeteringen nodig waren. De initiatiefnemers staken de koppen bij elkaar, kregen budget van OCW en kwamen met het Advies goede medezeggenschap. In november 2014 vorig jaar startte de voorlichtingscampagne om het advies onder de aandacht te brengen. Op www.infowms.nl/versterking-medezeggenschap/ vindt u alle informatie over het project, zoals het Advies goede medezeggenschap, een aantal handreikingen gebaseerd op de verbeterpunten uit de Wms, maar ook praktische hulpmiddelen, zoals de thermoscan, veel gestelde vragen, het Tipboek en aanwijzingen voor het gebruik van social media. Op www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl kunt u terecht voor specifieke informatie over passend onderwijs en medezeggenschap.

 

Noot voor de redactie: Wilt u bij publicatie een melding sturen naar versterkingmedezeggenschap@gmail.com? Dan plaatsen wij een link op  www.infowms.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met programmamanager Kitty Ramakers: versterkingmedezeggenschap@gmail.com

Terug naar overzicht