Termen en afkortingen op een rij

Hier treft u een overzicht van de termen en afkortingen die betrekking hebben op de medezeggenschap binnen passend onderwijs. Een overzicht van alle begrippen die u tegen kunt komen wanneer het gaat over passend onderwijs is beschikbaar en te downloaden onder producten.

Samenwerkingsverband (SWV)

Scholen gaan samenwerken in regionaal ingedeelde en door de minister bepaalde samenwerkingsverbanden. Er komen ongeveer 150 samenwerkingsverbanden, 75 voor het primair en 76 voor het voortgezet onderwijs. Samenwerkingsverbanden worden een privaatrechtelijk rechtspersoon zonder winstoogmerk (stichting, vereniging, coöperatie) en statutair vastgelegd. In het samenwerkingsverband maken de scholen onder meer afspraken over welke begeleiding in de reguliere scholen kan worden geboden, welke kinderen geplaatst kunnen worden in het (voortgezet) speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen. 
Lees meer....

Ondersteuningsplan (OP)

Binnen het samenwerkingsverband maken de besturen met elkaar afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Deze afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. 
Lees meer... 

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De ondersteuningsplanraad is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. De belangrijkste taak van deze raad is instemming te verlenen aan het ondersteuningsplan. 
De ondersteuningsplanraad bestaat voor de helft uit personeel en voor de helft uit ouders (en leerlingen). De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de MR-en van de scholen in het samenwerkingsverband.  

Basisondersteuning

In het ondersteuningsplan wordt vastgelegd welke ondersteuning elke school in het samenwerkingsverband kan bieden: de basisondersteuning. De definitie van basisondersteuning is als volgt omschreven: 'het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en curatieve interventies die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel in samenwerking met ketenpartners, worden uitgevoerd'. 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Iedere school stelt een schoolondersteuningsprofiel op. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op het vaststellen van het ondersteuningsprofiel. Alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het samenwerkingsverband samen zorgen voor een dekkend aanbod zodat alle leerlingen passend onderwijs kunnen krijgen. 
Lees meer... 

Op overeenstemming gericht overleg (OOGO)

Het bestuur van het samenwerkingsverband overlegt met alle gemeenten in het samenwerkingsverband over het ondersteuningsplan. Dit op overeenstemming gericht overleg heeft betrekking op de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen en de aansluiting op de jeugdzorg.