Handreiking schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel is, in het kader van passend onderwijs, een belangrijk instrument waarin de school de ondersteuning vastlegt. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de wijze waarop de school de basisondersteuning vormgeeft en welke extra ondersteuning de school biedt, kan bieden of wil gaan bieden.

In deze handreiking staan het schoolondersteuningsprofiel en het advies van de MR daarop centraal. De handreiking is voor medezeggenschapsraden, teamleden, ouders, schooldirecteuren en directieleden in zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

De handreiking geeft een duidelijke beschrijving  van wat het schoolondersteuningsprofiel is en de functie daarvan binnen de school. Daarnaast gaat het in op de medezeggenschap en het proces om tot een schoolondersteuningsprofiel te komen. De vragen die een MR kan stellen bij het uitbrengen van het advies over het schoolondersteuningsprofiel worden behandeld. Een checklist hiervoor is ook beschikbaar.

In februari 2014 verscheen een nieuwe versie van deze handreiking. De belangrijkste wijziging daarin is de toevoeging van een stappenplan voor de schoolleider voor het opstellen en vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel.

Bestand downloaden