MR en bevoegdheden

Kies een categorie waarop uw vraag betrekking heeft.
Zoeken in de vragen is mogelijk via de zoekoptie rechts op deze pagina.
Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag aan de helpdesk

Vragen

Hebben de afzonderlijke MR-en instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband?

Nee, de ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. De MR heeft wel adviesrecht op het ondersteuningsprofiel van de eigen school (artikel 11r Wms). Dit profiel...

Lees verder

Hebben de afzonderlijke MR-en instemmingsrecht op het reglement en statuut van de ondersteuningsplanraad?

Nee. De instemming met het reglement en statuut ligt bij de nieuw op te richten ondersteuningsplanraad en niet bij de MR-en. De MR-en hebben wel een belangrijke taak bij het tot stand komen...

Lees verder

Hoe gaat de medezeggenschapsstructuur eruit zien na omvormen scholen cluster 2 naar een instelling?

De organisaties waaronder scholen cluster 2 nu vallen, worden omgevormd tot instellingen. Dit betekent dat ook de medezeggenschapsstructuur verandert. Niet langer is er een MR per school...

Lees verder

Hoe is de medezeggenschap voor een OPDC georganiseerd?

De organisatie van de medezeggenschap bij een OPDC is afhankelijk van de juridische vormgeving: Wanneer de OPDC is georganiseerd als een centrale dienst en een eigen juridische vorm (bv...

Lees verder

Hoe wordt het schoolondersteuningsprofiel opgesteld?

Elk schoolbestuur maakt voor de eigen school een ondersteuningsprofiel. Het schoolondersteuningsprofiel komt tot stand in de school en wordt opgesteld door het team (de directeur, de leraren, de...

Lees verder

In hoeverre heeft een MR-P instemming- of adviesrecht op (onderdelen van) het ondersteuningsplan?

Wanneer een samenwerkingsverband personeel in dienst heeft, wordt de medezeggenschap van dit personeel geregeld via een aparte medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband welke alleen uit...

Lees verder

Op welke wijze heeft de MR advies- of instemmingsrecht op het niveau van basisondersteuning dat geldt voor alle scholen in het samenwerkingsverband?

De MR heeft adviesrecht op het ondersteuningsprofiel van de eigen school. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Daarin is onder...

Lees verder

Waar ligt de medezeggenschap wanneer een extra onderwijsvoorziening of school wordt gestart om zo het dekkend aanbod binnen het samenwerkingsverband te kunnen garanderen?

Een onderdeel van het ondersteuningsplan is het dekkend aanbod van passend onderwijs voor alle kinderen. Wanneer dit niet dekkend blijkt te zijn, kan een extra of nieuwe onderwijsvoorziening...

Lees verder

Waarvoor is het subsidiebedrag (€10 per leerling) van het ministerie voor de invoering van passend onderwijs bedoeld?

De samenwerkingsverbanden en instellingen cluster 1 en 2 (in oprichting) konden voor het schooljaar 2012-2013 deze subsidie (aanvullende bekosting) aanvragen. De schoolbesturen van de scholen in...

Lees verder

Wanneer moet de MR haar advies hebben gegeven over het schoolondersteuningsprofiel?

De wet geeft hiervoor geen datum. De schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het samenwerkingsverband moeten echter betrokken worden in het ondersteuningsplan van het...

Lees verder

Wat kan de medezeggenschapsraad van de school in de komende periode al doen?

De MR van de school heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel. In dat profiel moet elke school aangeven welke ondersteuning zij kan bieden aan leerlingen met een zorgbehoefte. De...

Lees verder

Wat moet aangepast worden in (G)MR reglement als gevolg van invoering Passend onderwijs?

Voor de MR geldt dat er één nieuwe bevoegdheid bij komt namelijk ‘advies op het schoolondersteuningsprofiel’. Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (artikel 11r). Per 1-8-2013 is...

Lees verder

Wat zijn bevoegdheden van (G)MR-en bij inrichting van samenwerkingsverband?

De (G)MR heeft geen bevoegdheid over het wel of niet aansluiten bij het samenwerkingsverband, dat is een wettelijke verplichting. Welke school/bestuur onder welk samenwerkingsverband valt, is...

Lees verder