Schoolondersteuningsprofiel

Kies een categorie waarop uw vraag betrekking heeft.
Zoeken in de vragen is mogelijk via de zoekoptie rechts op deze pagina.
Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag aan de helpdesk

Vragen

Hoe stelt het samenwerkingsverband het niveau voor basisondersteuning vast?

Het samenwerkingsverband stelt in het ondersteuningsplan vast wat de basisondersteuning van iedere school minimaal moet zijn. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op dat...

Lees verder

Hoe wordt het schoolondersteuningsprofiel opgesteld?

Elk schoolbestuur maakt voor de eigen school een ondersteuningsprofiel. Het schoolondersteuningsprofiel komt tot stand in de school en wordt opgesteld door het team (de directeur, de leraren, de...

Lees verder

Is er de mogelijkheid om een geschil voor te leggen wanneer de school het advies van de MR over het ondersteuningsprofiel naast zich neerlegt?

Als de MR een negatief advies uitbrengt over het schoolondersteuningsprofiel en de directeur legt dit advies naast zich neer, kan de MR een geschil voorleggen aan de Landelijke Commissie voor...

Lees verder

Is het schoolondersteuningsprofiel openbaar?

Het schoolondersteuningsprofiel is een openbaar stuk. Ouders kunnen het schoolondersteuningsprofiel gebruiken bij de keuze van een school. Daarvoor kan de school het schoolondersteuningsprofiel...

Lees verder

Kan vanuit het samenwerkingsverband een format voor het schoolondersteuningsprofiel van alle scholen in het samenwerkingsverband worden verplicht?

Er kan vanuit het samenwerkingsverband een format voor het schoolondersteuningsprofiel worden vastgesteld. Een overweging daarbij kan zijn dat met een format de schoolondersteuningsprofielen van de...

Lees verder

Moet een school het schoolondersteuningsprofiel aanleveren aan het samenwerkingsverband?

Ja, het samenwerkingsverband legt de profielen van alle scholen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een samenhangend geheel van voorzieningen kan realiseren. Het vaststellen van het...

Lees verder

Op welke wijze heeft de MR advies- of instemmingsrecht op het niveau van basisondersteuning dat geldt voor alle scholen in het samenwerkingsverband?

De MR heeft adviesrecht op het ondersteuningsprofiel van de eigen school. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Daarin is onder...

Lees verder

Wanneer moet de MR haar advies hebben gegeven over het schoolondersteuningsprofiel?

De wet geeft hiervoor geen datum. De schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het samenwerkingsverband moeten echter betrokken worden in het ondersteuningsplan van het...

Lees verder

Wat is de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel?

Het schoolondersteuningsprofiel is een document dat elke school voor primair of voorgezet (speciaal) onderwijs moet opstellen. Het schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de...

Lees verder

Wat is de relatie tussen het ontwikkelingsperspectief van een kind en de afgesproken basisondersteuning binnen het samenwerkingsverband?

Deze relatie is als volgt: Hoe hoger het niveau van basisondersteuning hoe minder kinderen een ontwikkelingsperspectief hebben en omgekeerd. De basisondersteuning stelt het samenwerkingsverband...

Lees verder

Wat moet aangepast worden in (G)MR reglement als gevolg van invoering Passend onderwijs?

Voor de MR geldt dat er één nieuwe bevoegdheid bij komt namelijk ‘advies op het schoolondersteuningsprofiel’. Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (artikel 11r). Per 1-8-2013 is...

Lees verder

Wat wordt er eerst vastgesteld, het schoolondersteuningsprofiel van de school of het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband?

De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen in het samenwerkingsverband en het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband hebben een duidelijke relatie met elkaar. De...

Lees verder

Wie hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel bij een bestuur waar zowel VO- als MBO-onderwijs onder valt?

Bij zelfstandige VO-scholen is de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) van toepassing en geldt het WMS-adviesrecht voor het V(S)O. Bij AOC’s en verticale scholengemeenschappen in de zin van...

Lees verder