Welke bevoegdheden heeft de GMR binnen passend onderwijs?

De GMR heeft geen bevoegdheid op het schoolondersteuningsprofiel. Dat adviesrecht ligt bij de MR. Ook op het ondersteuningsplan heeft de GMR geen bevoegdheid. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Wel heeft de GMR een adviesrecht als het gaat om de inrichting van het nieuwe samenwerkingsverband, voor zover daar door de betrokken besturen wezenlijke keuzes in kunnen worden gemaakt. Voor meer informatie hierover, zie ook de vraag 'Wat zijn de bevoegdheden van (G)MR-en bij de inrichting van het samenwerkingsverband?'.

Over de keuzes die het eigen bestuur neemt in het kader van passend onderwijs, te denken valt aan aanpassing zorg- en ondersteuningsstructuur, uitbreiden of inkrimpen personeel, inzet scholingsbudget, enz., heeft de GMR conform de Wms advies- dan wel instemmingsrecht.

Overzicht Veelgestelde vragen