Handreiking faciliteiten ondersteuningsplanraad

Deze handreiking gaat in op de faciliteiten van de ondersteuningsplanraad en voor de ondersteuningsplanraadsleden die nodig zijn om de taak van deze raad goed te kunnen uitvoeren. Dit vanuit de het principe dat ‘medezeggenschap er toe doet’ en daarom ook randvoorwaardelijk goed geregeld wordt.

Elk samenwerkingsverband zal aan de in de Wet Medezeggenschap op scholen (Wms) opgenomen bepalingen over een faciliteitenregeling een passende en reële uitwerking geven. Basis voor deze  faciliteiten is een activiteitenplan van de ondersteuningsplanraad. Enkele of meerdere van de in deze handreiking genoemde voorbeelden (al dan niet anders vormgegeven) kunnen hierin worden opgenomen. Afhankelijk van de situatie, omvang en visie van de ondersteuningsplanraad vindt een afweging in de benodigde faciliteiten plaats.

Deze handreiking is een gezamenlijke uitgave van het Steunpunt, de PO-Raad en VO-raad. 

Onderdeel van deze handreiking faciliteitenregeling ondersteuningsplanraad is een checklist. Deze is ook als apart document beschikbaar.

In november 2014 is een nieuwe versie van de handreiking faciliteiten verschenen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • komende wijziging in de wet over de instemming per geleding voor de faciliteiten van de betreffende geleding;
  • komende wijziging in de wet over de vergoeding rechtsbijstand;
  • urennorm voor OPR-leden in CAO PO;
  • stappenplan om te komen tot een activiteitenplan met benodigde faciliteiten.

Bestand downloaden