Ondersteuningsplan (OP)

Binnen het samenwerkingsverband maken de besturen met elkaar afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Deze afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan.

In het ondersteuningsplan staat onder andere:

  • het niveau van basisondersteuning (ondersteuning die alle scholen moeten bieden) beschreven; 
  • de criteria en procedure voor verwijzing naar het speciaal onderwijs; 
  • het verdelen van het budget voor extra ondersteuning;
  • de beoogde kwantitatieve en kwalitatieve resultaten;
  • de informatieverstrekking aan ouders over de ondersteuningsvoorzieningen en mogelijkheden voor onafhankelijke ondersteuning. 

Het ondersteuningsplan geldt maximaal voor vier jaar en wordt ter instemming voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad (OPR). Ook wordt het ondersteuningsplan besproken met alle gemeenten in de regio in een op overeenstemming gericht overleg (OOGO). Voor 1 mei voorafgaand aan het eerste schooljaar waarop het ondersteuningsplan betrekking heeft, moet dit plan aan de inspectie worden toegestuurd.