Handreiking instemming ondersteuningsplan

Deze handreiking is ontwikkeld voor ondersteuningsplanraden als hulpmiddel bij het verzoek tot instemming op het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan is hét beleidsdocument van elk samenwerkingsverband passend onderwijs. Hierin beschrijft het samenwerkingsverband het meerjarenbeleid en alle gemaakte belangrijke keuzes op hoofdlijnen. Het bestuur van het samenwerkingsverband stelt het ondersteuningsplan vast, nadat de ondersteuningsplanraad (OPR), een nieuw medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband, hiermee heeft ingestemd.

Uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuningsplanraad en het bestuur van het samenwerkingsverband het eens worden over het ondersteuningsplan. De wet geeft aan dat, voor het eerste ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, de ondersteuningsplanraad in een periode van 4 weken (uiterlijk van 1 februari 2014 tot 1 maart 2014) de instemming moet geven. Deze handreiking draagt daaraan bij door op een systematische wijze helder te krijgen wat belangrijk is voor ouders (in het voortgezet onderwijs ook leerlingen) en personeel in het beleid van het samenwerkingsverband. De handreiking geeft aan hoe het wettelijk kader eruit ziet en wat aandachtspunten bij de verschillende onderdelen voor de ondersteuningsplanraad zijn. In de vorm van een checklist zijn vragen opgenomen die de ondersteuningsplanraad kan stellen over het ondersteuningsplan. Deze checklist is ook apart, met korte toelichting per onderdeel, beschikbaar.

Naast de handreiking en checklist kan een ondersteuningsplanraad een adviseur van het Steunpunt vragen hen procedureel en toelichtend te begeleiden bij dit instemmingsproces. De ondersteuningsplanraad kiest altijd zijn eigen inhoudelijke lijn. Deze ondersteuning is gratis.

Bestand downloaden