Handreiking functioneren ondersteuningsplanraad

Deze handreiking gaat specifiek over het functioneren van de ondersteuningsplanraad. Bij het functioneren van deze raad is het wettelijk kader, de Wet medezeggenschap scholen, van belang. Daarnaast is het functioneren afhankelijk van de mogelijkheden van de ondersteuningsplanraad en keuzes die de raad maakt om op een goede manier invulling te geven aan zijn vertegenwoordigende taak. Deze handreiking beschrijft daarom niet alleen de formele positie van de ondersteuningsplanraad, maar is vooral bedoeld om (potentiele) OPR-leden handvatten te bieden om op een constructieve manier de medezeggenschap vorm te geven.

De handreiking gaat allereerst in op de afvaardiging van de leden van de ondersteuningsplanraad. Vervolgens behandelt de handreiking het functioneren in de praktijk: wie is de gesprekspartner, wat is het ambitieniveau, opstellen jaarplan en activiteitenplan, effectief vergadering, rollen binnen de ondersteuningsplanraad en de besluitvorming. Kort wordt stilgestaan bij het ondersteuningsplan, het instemmingsrecht en de andere rechten van de ondersteuningsplanraad. De handreiking sluit af met de relatie met de achterban en de faciliteiten van de ondersteuningsplanraad.

Voor een aantal onderwerpen zijn aparte handreikingen beschikbaar:

Naast de handreiking kan een ondersteuningsplanraad een adviseur van het Steunpunt vragen hen te begeleiden bij het instemmingsproces op het ondersteuningsplan of het functioneren van de raad. De ondersteuningsplanraad kiest daarbij altijd zijn eigen inhoudelijke lijn. Deze ondersteuning is gratis.

Bestand downloaden