GMR: enquête passend onderwijs onder MR-en

Wat is de stand van zaken in de scholen in het kader van passend onderwijs? Dat wil een GMR van een schoolbestuur met meer dan 30 basisscholen graag weten.

Via een enquête onder de MR-leden hoopt de GMR een beeld te krijgen van de invoering van passend onderwijs. De enquête is opgebouwd aan de hand van de vijf hoofddoelen van passend onderwijs. Negen vragen concretiseren deze doelen naar de praktijk. De vragen gaan onder andere over de duidelijkheid van de extra ondersteuningsmogelijkheden, betrokkenheid van ouders, scholing leerkrachten en afstemming onderwijs en zorg.

Op de jaarvergadering met de MR-en is de GMR van plan de resultaten te presenteren als inleiding op het programma van deze avond. Een adviseur van het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs verzorgt samen met de GMR de avond.

Download hier de enquête.

Terug naar overzicht